400-8558965-803

9beta-(4-氯苯基)-1,2,3,9beta-四氢-5H-咪唑并[2,1-a]异吲哚-5-酮

9 b e t a - ( 4 - lǜ běn jī ) - 1 , 2 , 3 , 9 b e t a - sì qīng - 5 H - mī zuò bìng [ 2 , 1 - a ] yì yǐn duǒ - 5 - tóng

更新时间:2024-07-03 18:57:38

 • 常用名
  9beta-(4-氯苯基)-1,2,3,9beta-四氢-5H-咪唑并[2,1-a]异吲哚-5-酮
  英文名
  9b-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-1H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one
 • CAS号
  6038-49-9
  分子量
  284.74000
 • 密度
  1.42
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C16H13ClN2O
  熔点
  166-168ºC
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
9beta-(4-氯苯基)-1,2,3,9beta-四氢-5H-咪唑并[2,1-a]异吲哚-5-酮 名称
 • 中文名
  9beta-(4-氯苯基)-1,2,3,9beta-四氢-5H-咪唑并[2,1-a]异吲哚-5-酮
 • 英文名
  9b-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-1H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one
 • 中文别名
  9B-(4-氯苯基)-1,2,3,9b-四氢-5H-咪唑并[2,1-a]异吲哚-5-酮 |
 • 英文别名
  9b-(4-chloro-phenyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one |9b-<4-Chlor-phenyl>-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo<2,1-a>isoindol-5-on |9b-(p-chlorophenyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo[2,1-a]isoindole-5-one |9b-(p-chlorophenyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-1H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one |1M-541S |b-(p-chlorophenyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one |HMS2326L09 |HMS1765J02 |5-Oxo-9b-(p-chlor-phenyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo<2,3-a>isoindol |9b-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-1H-imidazo[2,1-a]isoindol-5(9bH)-one |9b-(4-chlorophenyl)-1,2,3,9b-tetrahydro-5H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-one |
9beta-(4-氯苯基)-1,2,3,9beta-四氢-5H-咪唑并[2,1-a]异吲哚-5-酮 物理化学性质
 • 密度
  1.42
 • 熔点
  166-168ºC
 • 分子式
  C16H13ClN2O
 • 分子量
  284.74000
 • 精确质量
  284.07200
 • PSA
  32.34000
 • LogP
  2.86680
9beta-(4-氯苯基)-1,2,3,9beta-四氢-5H-咪唑并[2,1-a]异吲哚-5-酮 安全
 • 海关编码
  2933990090

9beta-(4-氯苯基)-1,2,3,9beta-四氢-5H-咪唑并[2,1-a]异吲哚-5-酮 合成路线

共页

9beta-(4-氯苯基)-1,2,3,9beta-四氢-5H-咪唑并[2,1-a]异吲哚-5-酮 上游产品

9beta-(4-氯苯基)-1,2,3,9beta-四氢-5H-咪唑并[2,1-a]异吲哚-5-酮上游产品 0

  9beta-(4-氯苯基)-1,2,3,9beta-四氢-5H-咪唑并[2,1-a]异吲哚-5-酮 海关
  • 海关编码
   2933990090
  • 中文概述
   2933990090. 其他仅含氮杂原子的杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
  • 申报要素
   品名, 成分含量, 用途, 乌洛托品请注明外观, 6-己内酰胺请注明外观, 签约日期
  • Summary
   2933990090. heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

  在线咨询

  • 试剂咨询
  • 原料咨询
  • 我要销售
  • 我要采购
  • 联系客服

   客服电话

   400-8558965-803

   在线客服

   工作日: 9:00-17:30
  • 购物车

  • 个人中心

  • 手机端

   关注公众号

   APP下载

  • 我要反馈

  • 返回
   顶部