400-8558965-803

N-(2-(2,4,6-三氯苯氧基)乙基)丙烷-1-胺氢溴酸

N - ( 2 - ( 2 , 4 , 6 - sān lǜ běn yǎng jī ) yǐ jī ) bǐng wán - 1 - àn qīng xiù suān

 • 常用名
  N-(2-(2,4,6-三氯苯氧基)乙基)丙烷-1-胺氢溴酸
  英文名
  N-[2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl]-1-propanamine hydrobromide (1 :1)
 • CAS号
  887403-27-2
  分子量
  363.506
 • 密度
  N/A
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C11H15BrCl3NO
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  N/A
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-(2-(2,4,6-三氯苯氧基)乙基)丙烷-1-胺氢溴酸
 • 英文名
  N-[2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl]-1-propanamine hydrobromide (1 :1)
 • 中文别名
 • 英文别名
  N-[2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl]-1-propanamine hydrobromide (1:1) |1-Propanamine, N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-, hydrobromide (1:1) |
物理化学性质
 • 分子式
  C11H15BrCl3NO
 • 分子量
  363.506
 • 精确质量
  360.940247
 • PSA
  21.26000
 • LogP
  5.37420
安全
 • 海关编码
  2922299090

合成路线

共页

海关
 • 海关编码
  2922299090
 • 中文概述
  2922299090. 其他氨基(萘酚、酚)及醚、酯〔包括它们的盐, 但含有一种以上含氧基的除外〕. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0%
 • 申报要素
  品名, 成分含量, 用途, 乙醇胺及其盐应报明色度, 乙醇胺及其盐应报明包装
 • Summary
  2922299090. other amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部