400-8558965-803

N-[(3,3-二甲基丁基)二甲基甲硅烷基]二甲胺

N - [ ( 3 , 3 - èr jiǎ jī dīng jī ) èr jiǎ jī jiǎ guī wán jī ] èr jiǎ àn

 • 常用名
  N-[(3,3-二甲基丁基)二甲基甲硅烷基]二甲胺
  英文名
  N-[3,3-dimethylbutyl(dimethyl)silyl]-N-methylmethanamine
 • CAS号
  87810-61-5
  分子量
  187.39800
 • 密度
  0.79。 用途 N-[(3.3-二甲基丁基)二甲基甲硅烷基]二甲胺(87810-61-5)的用途:
  沸点
  N/A
 • 分子式
  C10H25NSi
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  39ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-[(3,3-二甲基丁基)二甲基甲硅烷基]二甲胺
 • 英文名
  N-[3,3-dimethylbutyl(dimethyl)silyl]-N-methylmethanamine
 • 中文别名
 • 英文别名
  dmb |
物理化学性质
 • 密度
  0.79。 用途 N-[(3.3-二甲基丁基)二甲基甲硅烷基]二甲胺(87810-61-5)的用途:
 • 分子式
  C10H25NSi
 • 分子量
  187.39800
 • 闪点
  39ºC
 • 精确质量
  187.17600
 • PSA
  3.24000
 • LogP
  3.18930
安全
 • 危险品运输编码
  UN 1993
 • 包装等级
  III
 • 危险类别
  3.2

合成路线

共页

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部