400-8558965-803

N-(1-氧化吡啶-2-基)乙酰胺

N - ( 1 - yǎng huà pǐ dìng - 2 - jī ) yǐ xiān àn

 • 常用名
  N-(1-氧化吡啶-2-基)乙酰胺
  英文名
  N-(1-hydroxypyridin-2-ylidene)acetamide
 • CAS号
  6994-14-5
  分子量
  152.15100
 • 密度
  1.2g/cm3
  沸点
  303.3ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C7H8N2O2
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  137.2ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  N-(1-氧化吡啶-2-基)乙酰胺
 • 英文名
  N-(1-hydroxypyridin-2-ylidene)acetamide
 • 中文别名
 • 英文别名
  N-(1-oxy-pyridin-2-yl)-acetamide |N-(1-hydroxy-2-pyridyl)acetamide |N-(1-oxidopyridin-2-yl)acetamide |2-Acetylaminopyridine N-oxide |N-(1-oxy-[2]pyridyl)-acetamide |N-(1-Oxy-[2]pyridyl)-acetamid |2-Acetamino-pyridin-1-oxid |2-Acetylamino-pyridin-1-oxid |
物理化学性质
 • 密度
  1.2g/cm3
 • 沸点
  303.3ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C7H8N2O2
 • 分子量
  152.15100
 • 闪点
  137.2ºC
 • 精确质量
  152.05900
 • PSA
  54.56000
 • LogP
  1.14650
 • 折射率
  1.561
安全
 • 海关编码
  2933399090

合成路线

共页

上游产品

N-(1-氧化吡啶-2-基)乙酰胺上游产品 0

  下游产品

  N-(1-氧化吡啶-2-基)乙酰胺下游产品 0

   海关
   • 海关编码
    2933399090
   • 中文概述
    2933399090. 其他结构含非稠合吡啶环的化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%
   • 申报要素
    品名, 成分含量, 用途, 乌洛托品请注明外观, 6-己内酰胺请注明外观, 签约日期
   • Summary
    2933399090. other compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

   搜索

   • 个人
    中心

   • 联系
    客服

   • 购物车

   • 返回
    顶部