400-8558965-803

Alpha,Alpha’,Alpha’’-1,2,3-丙三醇三-Ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与1,3-二异氰酸根合-2-甲苯和2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯的聚合物

A l p h a , A l p h a ’ , A l p h a ’ ’ - 1 , 2 , 3 - bǐng sān chún sān - Ω - qiǎng jī jù [ yǎng ( jiǎ jī - 1 , 2 - yǐ èr jī ) ] yǔ 1 , 3 - èr yì qíng suān gēn hé - 2 - jiǎ běn hé 2 , 4 - èr yì qíng suān gēn hé - 1 - jiǎ jī běn de jù hé wù

 • 常用名
  Alpha,Alpha’,Alpha’’-1,2,3-丙三醇三-Ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与1,3-二异氰酸根合-2-甲苯和2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯的聚合物
  英文名
  3-[2,3-bis(3-hydroxypropoxy)propoxy]propan-1-ol,1,3-diisocyanato-2-methylbenzene,2,4-diisocyanato-1-methylcyclohexane
 • CAS号
  68479-75-4
  分子量
  620.69100
 • 密度
  N/A
  沸点
  425.4ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C30H44N4O10
  熔点
  N/A
 • MSDS
  闪点
  211.1ºC
 • 符号
  信号词
名称
 • 中文名
  Alpha,Alpha’,Alpha’’-1,2,3-丙三醇三-Ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与1,3-二异氰酸根合-2-甲苯和2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯的聚合物
 • 英文名
  3-[2,3-bis(3-hydroxypropoxy)propoxy]propan-1-ol,1,3-diisocyanato-2-methylbenzene,2,4-diisocyanato-1-methylcyclohexane
 • 中文别名
 • 英文别名
物理化学性质
 • 沸点
  425.4ºC at 760 mmHg
 • 分子式
  C30H44N4O10
 • 分子量
  620.69100
 • 闪点
  211.1ºC
 • 精确质量
  620.30600
 • PSA
  206.10000
 • LogP
  2.69680

合成路线

共页

搜索

 • 个人
  中心

 • 联系
  客服

 • 购物车

 • 返回
  顶部